تعرفه بخش آگهی ها

بخش آگهی دارای 7 سطح می باشد که از تک ستاره شروع می شود و به هفت ستاره ختم می شود .

تعرفه هر ستاره 100,000 ریال به ازای یک ماه فعال بودن در سایت می باشد. در صورت درج آگهی بیش از سه ماه شامل تخفیف های ذیل می باشد.

 

ردیف

نوع آگهی

مبلغ یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

1

تک ستاره

100,000 ريال

250,000  ريال

400,000 ريال

600,000 ريال

2

دو ستاره

200,000 ريال

500,000 ريال

800,000 ريال

1,200,000 ريال

3

سه ستاره

300,000 ريال

750,000 ريال

1,200,000 ريال

1,800,000 ريال

4

چهارستاره

400,000 ريال

1,000,000 ريال

1,600,000 ريال

2,400,000 ريال

5

پنج ستاره

500,000 ريال

1,250,000 ريال

2,000,000 ريال

3,000,000 ريال

6

شش ستاره

600,000 ريال

1,500,000 ريال

2,400,000 ريال

3,600,000 ريال

7

هفت ستاره

700,000 ريال

1,750,000 ريال

2.800,000  ريال

4,200,000 ريال

 

محل قرار گیری در سایت
 
محل قرار گیری در سایت

شماره حساب وود کالا در بانک ملت :                                        4979836032

شماره  کارت   وود کالا در بانک ملت :                         6104337964744377 

شماره شبای  وود کالا  در بانک ملت:         IR750120020000004979836032

به نام حمیدرضا متشکر آرانی


تاریخ ارسال: 1395/2/1
تعداد بازدید: 4608