زمین خواری و قطع درختان در حسن آباد

زمین خواری و قطع درختان در محله حسن آباد زرگنده تهران به صورت پنهانی بسیار رایج شده است و این محله قدیمی تهران را تهدید می کند.

يكي از عوامل آلودگي و تخريب محيط زيست، قطع بي رويه درختان و تخريب جنگل ها و مرتع هاست كه نتيجه آن در بيشتر نقاط دنيا به صورت نابودي ذخاير توارثي زمين، اعم از درختان و گياهان يا جانوران و در پي آن، فوران خشم طبيعت به شكل سيل هاي ويرانگر، حمله شن هاي روان و توسعه بيابان ها، خشك سالي هاي وحشتناك، شيوع انواع آفت ها همچون سنّ و ملخ و موش، بيماري هاي مضرّ، سرمايه هاي انساني جامعه را تهديد مي كند.
نابودي جنگل ها و پوشش گياهي در مناطق خشك كه حيات تمامي موجودات از جمله انسان، با بهره هاي مستقيم و غيرمستقيم آن ارتباط تنگاتنگ دارد، نابخشودني است و پيامدهاي ناگوار جبران ناپذيري، مانند ويراني كانون هاي زيست انساني و نيز كوچ امواج انساني بر جاي مي گذارد. اين امر سبب شده است مردم برخي مناطق، ديگر قادر به تأمين غذاي خود نباشند و در نتيجه، به پناهندگان زيست محيطي تبديل شوند و به سوي نزديك ترين شهر يا مركزهاي كمك رساني هجوم برند.

بديهيست در اين وانفساي آلودگي هواي تهران در صورتي كه جلوي اينگونه رفتار ناهنجار گرفته نشود ،  كمبود فضاي سبز و نيز از بين رفتن بافت طبيعي شهر ، لطمات جبران ناپذيري را به محيط زيست و سلامت مردم وارد خواهد كرد.

 

تاریخ ارسال: 1393/2/21
تعداد بازدید: 1772
ارسال نظر