چکیده مجازات تخلفات مربوط به جنگلها

ماده ی 42: بریدن ریشه کن کردن و سوزاندن نهال و درخت و تهیه ی چوب و هیزم و زغال از منابع ملی وتوده جنگلی بدون اخذ پروانه ممنوع است

جریمه ی بریدن و سوزاندن و ریشه کن کردن هر اصله نهال : 0 1 تا 25 هزار تومان برای هر اصله نهال 

جریمه ی ریشه کن کرد ن و تهیه ی هیزم : 11 روز تا 6 ماه حبس تادیبی و پرداخت 200 تا 500 هزار تومان جریمه ی نقدی

 

ماده ی 43 : بریدن و ریشه کردن بوته ها و خارها و درخچه های بیابانی و کویری ممنوع و متخلف به حبس تکدیری تا 10 روز و پرداخت جرائم نقدی محکوم میشود

جریمه ی بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای بیابانی : 40 هزار تومان

جریمه ی ریشه کن کردن درخچه های بیابانی :100 هزار تومان

 

ماده ی 44 : چراندن بز در جنگل ها و مراتع ممنوع است و متخلف به پرداخت 32 هزار توان برای هر راس بز محکوم می شود.سازمان منابع طبیعی دام افرادی که بدون پروانه ی چرا مبادرت به چرا می نماید را به نفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش می رساند

 

ماده ی 45 : اتش زدن نباتات در مزارع یا باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت ماموران جنگلبانی ممنوع می باشد در صورتی که بر اثر بی مبالاتی در جنگل اتش ایجاد شود مرتکب به حبس تادیبی از 2 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد

 

ماده ی 46 : هر کس مبادرت به کت زد یا روشن کردن اتش در تنه ی درخت جنگلی  نماید به حس تادیبی از 3 ماه تا 1سال و برای هر درخت به پرداخت جریمه ی نقدی 200 تا 500  هزار تومان محکوم می شود

 

ماده ی 47 : هر کس به طور عمد در جنگل ایجاد اتش سوزی کند به 3 تا 10 سال حبس مجرد محکوم می شودو در صورتی که مرتکب مامور جنگلبانی باشد به حداکر مجازات محکوم می شود

 

ماده ی 48 :  حمل چوب و هیزم وزغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهر ها بدون تحصیل پروانه ی حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع می باشد

در صورت نداشتن پروانه ی بهره برداری ، طبق مرتکبین قاچاق مجازات خواهد شد

در صورت داشتن پروانه  ی بهره برداری فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط می شود

 

ماده ی 49: استفاده از کوره ی زغال در جنگل یا مجاور ان مستلزم داشتن پروانه و متخلف به حبس تادیبی از1 تا 6 ماه محکوم خواهد شد

 

ماده ی 51: هیچ یک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فن یا اداری حق ندارند مستقیما یا با  واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه ی تجارت داشته باشد شرکت کند .در صورت تخلف حبس تادیبی 1 ماه تا 6ماه و همچنین از کادر جنگلبانی حذف خواهد شد

 

ماده ی 52 : عدم مراقبت از چکش ویژه ی سازمان جنگلبانی توسط مامو ر ان و افتادن ان به دست افراد غیر صلاحیت دار موجب محکوم شدن مامور به تنزل مقام تا 1 پایه خواهند شد و اگر از چکش استفاده ی سوئی شودماموری که چکش به او سرئه شده است به جرم معاونت در قاچاق محکوم میشود

اگر مامور شخصا یا با تبانی اشخاص دیگر از چکش استفاده نماید به حداکثر مجازات مباشراصلی جرم مذکور در این ماده  محکوم خواهد شد.

 

پي نوشت : با توجه به این که این قانون در سال 1346 مصوب گشته و جرائم به خاطر تغییر و کاهش ارزش پول بسیار کم است دولت در سال1382بر حسب وظایف قانونی خود مصوبه  ای را گذراند و جرایم را افزایش داد

تاریخ ارسال: 1393/2/16
تعداد بازدید: 1458
ارسال نظر