چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی

چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی

 

به اطلاع کلیه اساتید، مدیران، کارشناسان و دانشجویان می رساند که چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی در 24 الی 26 اردیبهشت 1393 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار خواهد شد. 

چالشهای زيست محيطی با افزايش جمعيت، صنعتی شدن و استفاده از ذخاير فسيلی مانند ذغال سنگ و نفت به صورت جدی حيات در کره زمين را به مخاطره انداخته اند. امروزه افزايش غلظت گازهای گلخانه ای در جو زمين باعث گرمايش در کره زمين شده و متاسفانه غلظت اين گازها در جو روند افزايشی دارد. با ادامه اين روال پيش بينی می شود تغييرات وسيعی در زيست بوم کره زمين برای جانداران رخ می دهد که عمده اين تغييرات تاثير سوء بر گونه های مختلف جانداران دارد.

يکی از روش های مطالعه و رصد بلايای طبيعی و رخدادهای زيست محيطی گاهشناسی درختی می باشد. دواير ساليانه درختان شاخص مناسبی برای بدست آوردن اطلاعات زيست محيطی سده های گذشته می باشد. از اينرو پرداختن به اين شاخه علمی اهميت بسزايی در مطالعات زيست محيطی و تغييرات آب و هوايی دارد.

آلودگی های هوا، آب و خاک مشکلات عديده ديگری هستند که در حال حاضر گريبانگير محيط زيست هستند. اين آلودگی ها شامل آلودگی های نفتی، سموم، داروها، عناصر سنگين فلزی و ترکيبات آلاينده هوا هستند. پساب های صنعتی، شهری و کشاورزی و همچنين ترکيبات و عناصر حاصل از احتراق موتور ماشين ها و کارخانجات صنعتی عوامل عمده آلودگی های محيط زيست می باشند.


 از عوامل ديگر چالش های زيست محيطی که بطور جديدی حيات در کره زمين را تهديد می کند می توان سيل، زلزله، بيابان زايی، شور شدن و کاهش منابع آب شيرين، تخريب منابع طبيعی، استخراج غير اصولی معادن، از بين رفتن جنگل ها، فرسايش خاک و شکار بی رويه را می توان نام برد. در کشور ما و بويژه اکوسيستم های حساس خزری تحت تاثير سوء آلايندهای محيط زيست است که نتيجه آن از بين رفتن گونه های مختلف جانوری و گياهی و بروز انواع امراض که در سال های اخير افزايش قابل ملاحظه ای داشته است.


اين ضروريات سبب شد تا دغدغه های زيست محيطی و راه های مقابله با آن در چارچوب کنفرانس بين المللی به بحث و گفتگو گذاشته شود. بدين منظور "چهارمين کنفرانس بين المللی چالش های زيست محيطی و گاهشناسی درختی" توسط پژوهشکده اکوسيستم های خزری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی ساری در 24 الی 26 ماه 1393 برگزار خواهد شد.

 

آدرس پایگاه اینترنتی کنفرانس: dendro.sanru.ac.ir

تاریخ ارسال: 1393/2/14
تعداد بازدید: 1651
ارسال نظر