بررسی میزان واكشیدگی ضخامت تخته  MDF روکش شده

مقدمه:

 

با توجه به مصرف روزافزون پانلهای تخته فیبر با دانسیته متوسط MDF در کشور و گرایش بازار و سلیقه مصرف کنندگان به سمت محصولات ساخته شده با این فراورده بررسی و شناخت داشتن از خواص کاربردی پانلهای MDF در استفاده بهینه و کارامد آنها نقشی به سزا دارد .

محصولات ساخته شده با تخته فیبر MDF در بسیاری از مصارف از جمله مبلمان ، دکوراسیون و دیوارکوب های داخلی و شاخص تر از همه کابینت آشپزخانه در معرض رطوبت ، جذب و دفع متوالی آب قرار می گیرند؛ به دلیل ساختار این فراورده که از فیبرهایی به شدت آبدوست تشکیل شده است؛ جذب رطوبت موجب ایجاد تورم درضخامت می شود که آن را اصطلاحا واکشیدگی ضخامت  گویند .

واکشیدگی ضخامت در صورت شدت یافتن حتی می تواند موجب تورم شدید شده تا جایی که ممکن است محصول را از حیث انتفاع خارج سازد . 

در این مطالعه وآزمایش میزان واکشیدگی ضخامت یک نوع پانل MDF روکش شده با روکش ملا مینه مورد بررسی قرار گرفت .مواد و روشها

مواد : طی این آزمایش نمونه ای ازپانل MDF روکش شده با روکش ملامینه به ابعاد اسمی cm5cm ×5 ×mm16 تهیه شد؛ لازم به ذکراست که پانل فوق الذکر در شرایط دما و رطوبتی محیط کارگاه به تعادل رسیده بود و چسب مورد استفاده در ساخت این پانل UF بوده است، که جزء چسبهای مقاوم در برابر رطوبت محسوب نمی گردد.

( دانسیته تخته در حالت تعادل رطوبتی با محیط از رابطه = D  محاسبه  و  757./ برآورد گردید )

روشها :

 در این آزمون نمونه مورد نظر در طی سیکلهای متناوب جذب ودفع رطوبت قرارگرفته وهربار وزن وضخامت نمونه در چهار نقطه از چهار گوشه آن مورد ارزیابی قرارگرفت.

 به این شکل که ابتدا درچهار نقطه از چهار گوشه به فاصله حدودا cm1 از لبه ها 4 نقطه ( جهت اندازه گیری ضخامت ) علامت گذاری شده وسپس نمونه را توزین کرده وضخامت را درچهار نقطه مذکور اندازه گیری کردیم.سپس نمونه را داخل اتو در دمای 100 درجه سانتی گراد وبه مدت 24 ساعت قرار دادیم تا کاملا خشک شد و رطوبت خود را از دست داد ، سپس وزن وضخامت آن را در چهار نقطه اندازه گیری شد . در ادامه نمونه درآب غوطه ور کردیم ودوباره پس از 24 ساعت آن را از آب بیرون آوردیم سپس اندازه گیری ها را تکرارکردیم این سیکل برای سه مرتبه تکرار شد وهر بارنتایج اندازه گیری یادداشت گردید ( طی یک هفته ) .

لازم به ذکر است که برای محاسبه میزان واکشیدگی ضخامت هربار میانگین چهار ضخامت اندازه گیری شده درچهارطرف را بدست آورده ودر محاسبات عدد میانگین را ملاک قرار دادیم .

نتایج وبحث

نتایج پس از سه مرتبه خشک ومرطوب شدن نمونه ها مقادیراندازه گیری شده مطابق با جدول 1بوده است.

جدول 1: وزن وابعاد نمونه طی فرایند جذب ودفع  متوالی رطوبت

توضیحات

میانگین ضخامتmm

ض.نقطه 4

ض.نقطه 3

ض.نقطه 2

ض.نقطه 1

وزن به گرم

شرح

 روز اول

16.60

16.57

16.70

16.469

16.658

30.275

رطوبت تعادل

روز دوم

15.953

15.923

16.004

15.903

15.978

27.717

نمونه خشک

روز سوم

17.26

17.187

17.514

17.219

17.260

35.333

نمونه تر

روز چهارم

16.43

16.130

16.534

15.993

17.063

27.440

نمونه خشک

روز پنجم

18.327

17.612

18.987

17.833

18.885

34.794

نمونه تر

روز ششم

16.542

16.816

18.470

16.892

17.990

27.678

نمونه خشک

روز هفتم

20

19.47

20.5

19.72

20.30

35.05

نمونه تر

 

-در جدول فوق مشاهده می کنید،نمونه ها پس از خشک شدن کاهش ضخامت پیدا می کند وبا افزایش رطوبت وجذب آب توسط الیاف موجود در تخته فیبر آنها متورم شده وضخامت را افزایش می دهند و این افزایش و کاهش از قبل نیز قابل پیش بینی بود.

 همانطور که از داده های موجود درجدول 1 مشاهده می شود میزان هم کشیدگی و واکشیدگی درنقاط مختلف متفاوت بوده است شاید بتوان عدم پراکنش یکنواخت در خمیر کیک در مرحله فرمینگ وپروفیل دانسیته حاصل را دلیل این امر دانست به این شکل که در نقطه ای که تراکم الیاف بیشتر بوده میزان واکشیدگی ضخامت نیز بیشتر بوده است.

در نقطه 3 میزان واکشیدگی بیشتری نسبت به سه نقطه دیگر مشاهده شد که براساس آنچه گفته شد احتمالا به دلیل تجمع الیاف ( قلنبگی ) دراین نقطه می باشد. زیرا میزان واکشیدگی رابطه مستقیمی با میزان ماده چوبی دارد .

 جدول3- میزان واکشیدگی ضخامت طی سه مرحله

8.19  %

میزان واکشیدگی ضخامت در مرحله اول

11.55 %

میزان واکشیدگی ضخامت در مرحله دوم

20.90 %

میزان واکشیدگی ضخامت در مرحله سوم 

  

همانطور که از اعداد ذکر شده در جدول3 ملا حظه می شود با افزایش دفعات جذب و دفع رطوبت ، میزان واکشیدگی نیز افزایش می یابد؛ در مرحله اول میزان واکشیدگی 8.19 % و در مرحله سوم 20.90 % بوده است .

 توجه این است که میزان وا کشیدگی ضخامت نمونه ها پس از خشک شدن مجدد کاملا برگشت نمی کند .

 با مقایسه میانگین ضخامت نمونه پس از 3 مرتبه خشک شدن که عبارت بودند از: ( 15.952 و 16.43 و16.542)  که به ترتیب در مراحل اول، دوم وسوم خشک شدند،اندازه گیری شدند؛ می توان میزان پسماند واکشیدگی را از طریق رابطه(3) محاسبه نمود:

 میزان پسماند واکشیدگی نیز طی مراحل آزمون افزایش می یابد؛ و این بدین معناست که واکشیدگی برگشت ناپذیر در نمونه های آزمایش شده با افزایش دوره های رطوبت دهی افزایش می یابد.

با توجه به کلیه مباحث ذکر شده می توان نتیجه گرفت که پانلهای MDF با روکش ملامینه؛ ساخته شده با چسب UF:

1.    باید حتی المقدور در شرایط دور از رطوبت مورد استفاده قرار گیرد

2.     تا حد امکان از قرار گرفتن آنها در شرایط سیکلهای متوالی جذب ودفع رطوبت اجتناب کرد.

3.  در مواردی که نمی توان از این بروز شرایط پیشگیری کرد برای تولید پانل  MDFباید از چسبهایی که در برابر رطوبت مقاوم ترند،استفاده کرد که از جمله آنها به فنل فرمادهید PF   ، ملامین فرمالدهید  MF و رزورسینول فرمالدهید RF  می توان اشاره کرد.

تاریخ ارسال: 1393/2/20
تاریخ بروزرسانی: 1393/2/20
تعداد بازدید: 4449
ارسال نظر