حفره‌هاي ايجاد شده راشستانهاي گلبند

طبق بررسيهاي انجام شده در بعضي از حفره‌هاي طبيعي ايجاد شده در توده‌هاي راش منطقه گلبند، تجديد حيات به نحو مطلوب مستقر شده است و در بعضي از حفره‌ها به جاي زادآوري، با توجه به شرايط مختلف، گياهاني نظير سرخس و تمشك استقرار يافته است. بنابراين مطالعه در مورد اينكه آيا وجود يا عدم وجود زادآوري و يا به جاي آن حضور گياهان مزاحم تحت تأثير رويشگاه (اقليم، خاك و عوامل فيزيوگرافي) و عوامل طبيعي يا به خاطر دخالتهاي انسان و دام و يا نامناسب بودن حفره‌ها از نظر ابعاد در اثر برداشت درختان در اشكوب‌هاي بالايي بوده، ضروري به نظر مي رسد. با توجه به وضعيت زادآوري و پراكنده بودن حفره ها، 13 حفره زادآوري با مساحت مختلف به عنوان قطعات نمونه مورد مطالعه در نظر گرفته شد. بعد اندازه گيريهاي كمي از قبيل سن، ارتفاع، قطريقه و قطربرابرسينة نهالها در نقاط مختلف هر حفره انجام پذيرفت. درصد آميختگي و تركيب گونه اي در حفره‌هاي زادآوري نشان مي دهد كه گونه راش بيشترين فراواني (75%) را در منطقه مورد مطالعه تشكيل مي دهد. سن نهالهاي گونه راش در سطوح زادآوري تفاوت قابل ملاحظه اي نداشته و داراي يك دامنه 6 تا 8 سال مي باشد. اين مورد بيانگر اين مطلب است كه در 6 تا 8 سال گذشته، سال بذردهي راش بوده است.با افزايش سطح حفره ها، از تعداد نهالها در واحد سطح كاسته مي شود و به عكس بر ارتفاع نهالها افزوده مي شود. وضعيت شاخه دواني گونة راش نشان مي دهد كه بيشتر نهالها وضعيت دو شاخه دارند. به طور عمومي با افزايش سطح حفره‌ها به ميزان نهالهاي دو يا چند شاخه اضافه مي شود. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه برشها نبايد در سطوح بزرگ زده شوند، بلكه گروههاي كوچك تا متوسط سطح مطلوبي را جهت كميت زادآوري و بهبود وضعيت كيفي نهالها ايجاد مي كنند.

ارزيابي كمي و كيفي زادآوري طبيعي در حفره هاي ايجاد شده راشستانهاي گلبند (سري جمند)

هوشنگ شهنوازي, خسرو ثاقب‌طالبي, قوام الدين زاهدي اميري //

تاریخ ارسال: 1393/2/14
تاریخ بروزرسانی: 1393/2/14
تعداد بازدید: 1317
ارسال نظر