باغ ميوه هاي بومي ايران

باغ ميوه هاي بومي ايران در سال 1374 با هدف تحقيقاتي آموزشي و حفظ و شناساندن ارقام بومي درختان ميوه بومي در زميني به مساحت 5/4 هکتار طراحي و ايجاد گرديد و به­ عنوان ژرم­ پلاسم ارقام ميوه ايراني محسوب مي ­شود.

به طور کلي اهداف ايجاد اين مجموعه به شرح زير مي باشد:                     
1-  ايجاد مجموعه ­اي از درختان و درختچه ­هاي ميوة بومي کشور براي انجام تحقيقات باغباني و بتانيکي.
2- ايجاد زمينة آموزشي براي بازديد كنندگان از باغ گياه­ شناسي به منظور آشنايي با تنوع ميوه­ هاي بومي و ريختار­شناسي ارقام جمع ­آوري شده.

3- حفظ ذخيرة ژنتيکي کشور و تکثير گونه ­هاي ميوه بومي در حال انقراض.در اين باغ سعي شده است تا ارقام متنوعي از ميوه­ هاي بومي ايران جمع ­آوري و نگهداري شود. اين ارقام شامل: انگور Vitis vinifera، انجير Ficus carica ، ازگيل Mespilus germanica ، انار Punica granatum ، آلبالو Cerasus vulgaris ، گيلاس Cerasus avium ، آلو Prunus domestica  ، به Cydonia oblonga ، پستهPistasia vera ، توت Morus alba، زالزلك Crataegus azarolus ، زردآلو Armenica vulgaris ، سيب Malus domestica ، زيتون  Olea europaea ، سنجد Elaeaguns angustifolia ، گلابي Pyrus communis ، گردو Juglans regia ، فندق Corylus avellana ، هلو Persica vulgaris ، شليل Persica nucipersica  ، عنابZiziphus vulgaris  ، خرمندي Diospyros lotus مي­باشند.طراحي وکاشت گونه­ هاي انتخابي براساس دو گروه عمدة هسته­ داران و دانه­ داران در دو محور جنوب به شمال باغ ميوه به صورتي انجام گرفته که تناسب لازم از نظر حجم تودة درختي، تاج پوشش، زمان گلدهي، قرابت­ هاي ظاهري و تشابهات زيبا شناختي مد نظر قرار گيرد. تاكنون تعدادي از ارقام بومي و نادر جمع ­آوري و در اين مجموعه كشت گرديده است. تعداد ارقام جمع آوري شده و موجود در باغ ميوه 346 رقم است و در مجموع تعداد 845 اصله درخت و درختچه در اين مجموعه وجود دارد.سيستم آبياري تحت فشار و به­ صورت قطره­ اي مي­ باشد. در قسمت شمالي باغ ميوه درياچة ذخيره ­کنندة آب وجود دارد. رودخانه ­اي نيز در قسمت مياني باغ ميوه وجود دارد که از اين درياچه منشعب و به درياچة خزر در مجموعه رويشگاه جنگلي خزر مي­ريزد. در اطراف اين رودخانه باغچه­ اي سرتاسري و مملو از گلهاي زينتي کشت شده و تلاش مي شود تا در سال­هاي آتي، علاوه بر حفظ و نگهداري از گياهان کشت شده در اين مجموعه، بر غناي گونه ­اي آن نيز افزوده شود.

 

تاریخ ارسال: 1393/2/14
تاریخ بروزرسانی: 1393/2/14
تعداد بازدید: 1439
ارسال نظر