1- هدف

 هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش اندازه‏ گيري معايب چوبهاي بريده شده سوزني برگان طبق استاندارد ملي ايران شماره  1495  طبقه بندي معايب چوبهاي بريده شده سوزني برگان مي‏باشد .

 

 2- دامنه كاربرد

 اين استاندارد در مورد چوبهاي بريده شده سوزني برگان قبل از رنده كردن و همچنين در مورد چوبهاي بريده شده با ضخامت معين كه هنوز كناره بري نشده است مي‏باشد .

 

 3- اندازه‏ گيري

 3-1- گره‏ ها:

 ابعاد گره‏ ها ممكن است بر حسب ميليمتر دقيقا مشخص گردد و يا به صورت نسبتي از سطحي كه بر روي آن قرار دارند داده شود , تعداد آنها در هر متر و يا در كل طول شمارش و مشخص مي‏شود كه به 2 روش زير اندازه‏ گيري ميگردند:

 روش اول - اندازه‏ گيري بين دو خط مماس كه بطور موازي با طول قطعه به دو طرف محيط گره رسم شده‏ اند .

 روش دوم - اندازه‏ گيري  قطر كوچكتر مقطع هر گره .

 

 3-1-1- تغييرات اندازه‏ گيري بر حسب تغييراتي كه ممكن است در شكل مقطع گره به وجود آيد.

 الف - گره‏ هاي گرد

 ب - گره‏ هاي بيضي شكل ممكن است مطابق روش اول 3-1 شكل 1 ابعادa1, a2 و يا روش دوم 3-1, شكل 1 ابعاد b1 , b2 اندازه‏ گيري شوند .

 پ - گره مسطح نيز ممكن است با ( روش اول 3-1) اندازه‏ گيري شوند .

 كه در اين حالت همانطور كه تشريح شد , يا فاصله بين دو خط مماس بدو طرف محيط گره كه بطور موازي با محور طولي قطعه رسم شده است اندازه‏ گيري مي‏شود و يا فاصله بين يال قطعه و خط مماس در يك طرف پيرامون كه موازي با همان يال است اندازه‏ گيري مي‏شود , چون در اين نوع گره‏ ها قسمتي از  گره كه در سطح جانبي ( نيمرخ ) قطعه نيز هويدا مي‏باشد , با يك اندازه‏ گيري نيز بايد اندازه گره را در سطح جانبي تعيين كرد.

 در حالت ديگر اندازه ابعاد گره با روش دوم 3-1 تعيين مي‏گردد.

 

 

 3-1-2- تغييرات اندازه ‏گيري بر حسب طرز قرار گرفتن هر گره روي قطعه

 الف - در مورد گره‏ هاي واقع بر روي يال

 - ممكن است از روش اول 3-1 استفاده كرد

 - يا از روش دوم 3-1 استفاده كرد

 

 3-1-3- تغييرات اندازه‏ گيري بر حسب پراكندگي نسبي گره‏ ها روي قطعه

 الف - گره‏ هاي گروهي :

 در اين حالت هر يك از گره ‏ها مطابق روش مناسب آن اندازه‏ گيري مي‏شود و سپس مجموع آنها به عنوان اندازه يك گروه گره به حساب مي‏آيد.

 ب - گره‏ هاي دوتايي ( مضاعف )

 ب -1- ممكن است با روش اول (3-1) ، فاصله بين يال و مماس موازي با همان يال كه به پيرامون گره وارد شده است اندازه‏ گيري گردد , در اين حالت چنانچه قسمتي از گره در سطح جانبي ( نيمرخ ) قطعه نمايان باشد نيز اندازه‏ گيري مي‏گردد.

 ب -2- ممكن است با روش دوم 3-1 قطر كوچكتر هر گره اندازه‏گيري شود.

 گذشته از روشهاي اول و دوم 3-1, براي اندازه‏ گيري گره‏ هاي دوتائي ( مضاعف) ، مي‏توان ابعاد هر يك از گره‏ هاي دوتائي را متناسب با طرز قرار گرفتن و شكل هر يك از آن دو اندازه‏ گيري كرد و سپس مجموع ابعاد آنها را به حساب آورد.

 3-2- شكافها:

 3-2-1- انواع شكافها با توجه به شكل قطعه چوب

 الف - شكافهاي نمائي

 ب - شكافهاي جانبي

 براي اندازه‏ گيري عمق اين شكافها يا مي‏توان دقيقا عمق آنها را بر حسب ميليمتر اندازه گرفت و يا به صورت نسبتي از ضخامت و يا پهناي قطعه نمايش داد , براي اندازه‏ گيري طول آنها يا مي‏توان مستقيما طول آنها را تعيين كرد و يا آنرا به صورت نسبتي از طول قطعه نشان داد .

 پ - شكافهاي مقطعي :

 براي اندازه‏گيري اين شكافها مقدار گسترش آنها ( از لحاظ طول شكاف ) در مقطع قطعه چوب بر حسب ميليمتر بدست آورد , ممكن است اين مقدار را به صورت نسبتي در مقايسه با يكي از اضلاع مقطع چوب كه شكاف در جهت آن ضلع بيشتر پيشروي كرده باشد نشان داد .

 

 

 ت - گرد گسيختگي :

 در اندازه‏گيري آن بايد توجه داشت كه آيا مقدارش كمتر از نيم دايره و يا برابر و يا بيشتر از نيم دايره است . چنانچه مقدار آن برابر و يا بيش از يك نيم دايره باشد قطر مقدار گرد گسيختگي منظور مي‏شود وگرنه ضلع كماني از دايره به حساب خواهد آمد .

 

 3-3- نامنظمي هاي مربوط به ساختمان چوب

 3-3-1- كج تاري:

 در اين حالت بايد در روي محلي از قطعه چوب كه نمايانگر اين نامنظمي باشد تعيين گردد و مقدار انحراف آن بر روي فاصله‏اي برابر با پهنا و يا دو برابر پهنا قطعه و چوب اندازه‏ گيري و به صورت درصد نمايش داده شود . در اين اندازه‏ گيري از انحرافات ناچيز الياف صرفنظر مي‏گردد.

 

 3-3-2- چوبهاي فشاري: مقدارشان بر حسب درصد سطحي كه توسط آنها اشغال شده است نسبت سطح كل قسمتي كه بر روي آن قرار دارند نشان داده مي‏شود.

 

 3-3-3- كيسه‏ هاي صمغي:

 طول آنها بر حسب ميليمتر اندازه‏ گيري مي‏شود و به تعداد آنها در هر متر طول تخته و يا طول كل تخته نيز توجه مي‏گردد .

 

 

 

 3-3-4- درون پوستي:

 در اين حالت طول و عرض قسمت درون پوست بر حسب ميليمتر اندازه‏ گيري مي‏شود و تعداد آنها در هر متر و يا در طول كل قطعه چوب شمارش مي‏گردد .

 

 3-4- فساد حاصل از فعاليت قارچها

 در اين حالت مقدار فاسد شده را بر حسب سانتيمتر اندازه‏ گيري مي‏كنند و يا ممكن است به صورت جزئي از ابعاد قطعه مربوطه تخمين زده شود و بر آورد درصد سطح فاسد شده نسبت به سطح كل قسمتي كه فساد بر روي آن ديده مي‏شود نيز قابل قبول است .

 

 3-5- فساد حاصل از فعاليت حشرات

 3-5-1- دالان كرم (دالان لارو)

 در اين حالت تعداد كل راهروها و دالانها در هر متر و يا در طول كل قطعه چوب به حساب مي‏آيد .

 

 3-6- معايب حاصل از چوبهاي بريده شده (در چوب بري)

 3-6-1- كاس پهلوئي (كمان پهلوئي)

 مقدارش را با محاسبه اختلاف حداكثري كه بين اضلاع عرضي مقطع وجود دارد به ميليمتر بدست مي‏آورند ممكن است آنرا به صورت جزئي از ضلع عرضي سطح مقطعي كه كاس پهلوئي بر روي آن قرار دارد نمايش داد .

 

 3-6-2- معايب موجود بر روي سطح اره شده را اندازه نمي‏گيرند, بلكه فقط متذكر مي‏شوند كه چنين معايبي بر روي سطح قطعه مربوطه ديده مي‏شود يا خير.

 

 3-7- تغيير شكلها

 3-7-1- خميدگي طولي رويه

 الف - خميدگي طولي نمائي

 ب - خميدگي طولي جانبي

 در قسمتي كه حداكثر خميدگي را دارند , مقدار عمق انحناء آنها از خط افقي بر حسب ميليمتر اندازه‏ گيري مي‏شود . ممكن است مقدار انحناء جزئي از پهن قطعه مربوطه نشان داده شود.

 3-7-2- پيچيدگي الياف - مقدار پيچيدگي را با اندازه‏گيري بيشترين انحراف موجود بين سطح قطعه پيچيده شده و سطح چهار گوش بر حسب ميليمتر نمايش مي‏دهند, يا آنرا به صورت جزئي از طول قطعه پيچيده شده نشان داد .

تاریخ ارسال: 1394/12/12
تاریخ بروزرسانی: 1394/12/12
تعداد بازدید: 1299
ارسال نظر