خلاصه پایان نامه : بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از چوب پالونیا

با توجه به نتایج بدست آمده از اندازه‌گیری مقاومت به خمش ، مدول الاستیسیته، مقاومت به کشش عمود بر سطح، واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت و در نهایت درصد جذب آب بعد از 2 و 24 ساعت . (جداول 6-1، 2-2، 2-3، 2-4، 2-5، 2-6، 2-7 و -82) و تجزیه و تحلیل آماری آنها می‌توان عنوان کرد که بلحاظ گونه چوبی، چوب پالونیا با فاصله کاشت 8 × 5 متر در مقایسه با چوب پالونیای با فاصله کاشت 4 × 6 متر و چوب صنوبر (بعنوان گونه شاهد) از کیفیت بهتری برای ساخت تخته خرده چوب برخوردار است .

زیرا که تخته‌های ساخته شده از چوب پایه‌های این گروه از لحاظ مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، مقاومت به کشش عمود بر سطح، واکشیدگی ضخامت و درصد جذب آب برتر از مقادیر آن در تخته‌های ساخته شده از چوب پالونیای با فاصله کاشت 4 × 6 متر است . در بین میزان چسب مصرفی 8 و 10 درصد باید گفت که در اکثر موارد اختلاف

معنی‌داری بین ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته‌های تهیه شده با این دو مقدار چسب وجود ندارد، لذا بهتر است از مقدار چسب 8 درصد جهت ساخت تخته خرده چوب از گونه پالونیا استفاده شود تا به لحاظ اقتصادی در مصرف چسب صرفه‌جویی شود.

در بین میزان هاردنر مصرفی 0/5، 1 و 2 درصد با توجه به اینکه در موارد اثر مستقل هاردنر اختلاف معنی‌داری بین ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته‌های تهیه شده با مقادیر هاردنر وجود ندارد، از طرفی در اکثر موارد با مصرف هاردنر به مقدار 0/5 درصد تخته‌های مربوط به تیمارهای مختلف دارای بیشترین مقاومت مکانیکی هستند، جهت ساخت تخته خرده چوب از گونه پالونیا مقدار هاردنر 0/5 درصد توصیه می‌شود.

در نتیجه براساس آزمایشات انجام شده و نتایج بدست آمده در این تحقیق توصیه می‌شود که برای ساخت تخته خرده چوب از گونه پالونیا از چوب درختان با فاصله کاست 8 × 5 متر و چسب به مقدار 8 درصد و هاردنر به مقدار 0/5 درصد استفاده شود.

پیشنهادات : گونه پالونیا، گونه‌ای است که بتازگی و نزدیک به 6 سال است که وارد ایران شده، و به کشت آزمایشی آن اقدام که مراحل بررسی سازگاری خود با شرایط آب و هوایی ایران را می‌گذراند. به لحاظ اینکه بر روی کیفیتهای چوب این گونه برای ساخت فرآورده‌های چوبی فعالیت خاصی نشده است ، پیشنهاد می‌شود:

-1 از چوب این گونه برای ساخت روکش و تخته لایه و فرآورده‌های دیگر مانند کبریت ، مبلمان، قطعات ساختمانی و آلات موسیقی نیز استفاده شود.

-2 بررسی مشابهی در مورد ساخت تخته خورده چوب با استفاده از چسب فنل فرم آلدهید صورت گیرد.

-3 با توجه به اینکه از چوب این گونه در سایر کشورها، جهت تهیه کاغذ به روش کرافت استفاده می‌شود، بجاست در این مورد نیز آزمایشاتی صورت گیرد.

استاد راهنما : علی اکبر عنایتی | دانشجو : فرزین بیات ماکویی |

نوع نوشتار: پایان نامه

سال انتشار: 1376

عنوان نشر: پايان نامه کارشناسی ارشد

سازمان (ها): دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -

مرجع : http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/92231

تاریخ ارسال: 1393/2/14
تاریخ بروزرسانی: 1393/2/14
تعداد بازدید: 2601
ارسال نظر