ام دی اف از الياف خشك چوب تولید می شود. اين الياف با استفاده از دستگاههاي ريفانيرهاي معمولي تحت فشار اتمسفريك و ريفانيرهاي تحت فشار بخار آب توليد مي گردند. اين تجهيزات توانايي استفاده از انواع خرده چوب را خواهند داشت بطوريكه پس از قطع زني و اندازه بري چوب آلات گرد و يا ضايعات و در صورت نياز پوست گيري چوب، كاملا“ خرد شده و جهت طبقه بندي به قسمت الك ها روانه مي شوند و مواردي كه در اندازه هاي از پيش تعيين شده رسيده باشند به سيلوها هدايت شده و سپس تحت عمليات پخت و بخار زني قرار گرفته تا آماده روانه شدن به دستگاه ريفانير شوند. آنگاه چسب زني صورت گرفته به قسمت خنك کاري هدايت مي شود. ضمنا“ يادآوري مي شود در قسمت الك ها، خرده چوب ها مي توانند بازيافت مجدد شده و در مسير فرآيند قرار گرفته و مواردي كه قابل استفاده نمي باشند به عنوان ضايعات جمع آوري و به ساير مصارف رسانيده شود.

يارد چوب يكي از موارد قابل ذكر در اين مرحله مي باشد به عبارت ديگر عمليات توليد خمير تخته فيبر نيازمند تغذيه پيوسته، يكنواخت و همگن مي باشد؛ زيرا در غير اينصورت در كيفيت الياف توليدي تغييرات زيادي رخ داده و كيفيت محصول نهايي را تحت الشعاع قرار مي دهد. براي دستيابي به تغذيه پيوسته چوب به طور يكنواخت و همگن مي بايست از خرده چوب استفاده نمود. از طرف ديگر به منظور حصول اطمينان از تغذيه مداوم با سرعت ثابت لازم است كه ماده اوليه مورد نياز جهت مصرف حداقل چندين ماهه ذخيره سازي گردد. يارد چوب شامل چوبهاي هيزمي به طول 1 الي 2 متر بريده شده مي باشد.

خرد كن ها:
در جهت سرعت بخشيدن به تغذيه ماده اوليه اصلي به صورت همگن، لازم است چوب به شكل خرده چوب هايي به ابعاد ثابت تبديل شده تا آماده روانه شدن سهل تر به قسمت پخت جهت توليد الياف گردند. ابعاد خرده چوب ها معمولا بين 32 –16 ميليمتر در جهت الياف يا درازا، حدود 19 ميليمتر در پهنا و 5 – 3 ميليمتر در ضخامت مي باشند. نتيجه اين عمليات منجر به توليد الياف سالم و بريده نشده و نفوذ پذيري سريع بخار آب به داخل چوب بوده و حمل و نقل آنان را سهل تر مي نمايد.
نكته قابل توجه در اين مرحله، همواره كنترل طول، عرض و ضخامت يكنواخت خرده چوبها مي باشد كه مي بايست مد نظر قرار گيرد. متداولترين نوع دستگاه خرد كن چوب، خرد كن نوع ديسكي بوده كه مجهز به تيغه هاي خرد كن در سطح عمودي در حال چرخش مي باشد. در اين حالت چوب با زاويه حدود 5/37 درجه به تيغه ها نزديك مي شود و بر اثر وارد نمودن ضربه بر چوب آن را به قطعات كوچكتر تقسيم مي نمايد. تعداد تيغه هاي خرد كن با توجه به اندازه ديسك، تعبيه مي شود (معمولا“ بين 16 تا 4 عدد خواهد بود) و اين تيغه ها به دليل نصب در جهت شعاعي و مقدار برآمدگي آنان از سطح ديسك، مي توانند طول برش را تعيين نمايند. نكته قابل توجه در اين مرحله، حذف هزينه هاي مازاد حمل و نقل مي باشد كه مي توان عمليات تبديل ضايعات و حتي درختان را به خرده چوب در محل اوليه صورت داد و سپس خرد چوب ها را توسط كاميون به محل كارخانه حمل نمود كه اين عمل منجر به كاهش بخشي از هزينه حمل و نقل مي گردد.

شستشوي خرده چوب (در صورت نياز) :
به منظور نگهداري و افزايش طول عمر آسياب هاي ديسكي، لازم است كليه ناخالصي هاي همراه خرده چوب ها به طريق لازم جداسازي گردد. اين ناخالصي كه شامل ذرات شن و سنگ ريزه ذرات فلزي احتمالي خواهد بود كه مي توان قبل ازانتقال خرده چوب ها به سيستم بخار زني و آسياب توسط آب شستشو داده و آنان را جدا نمود. سپس آب به همراه ناخالصی ها به حوضچه هاي مخصوص جهت ته نشين شدن منتقل مي گردد يادآوري مي شود كه آب موردنياز سيستم كاملا بازيافت مي شود.

الك كردن و طبقه بندي خرده چوب:
به منظور كاهش درجه ناهمگن و تهيه خرده چوب هاي يكنواخت لازم است با استفاده از سيستم الك كردن، خرده چوب هاي هم اندازه مشخص شده كه جهت هدايت به قسمت پخت و توليد الياف آماده شوند. در اين قسمت مي توان خرده چوب ها را به انواع بزرگتر از حد مورد نياز، حد معمول و كوچكتر از حد معمول تقسيم نمود. متداولترين الك قابل استفاده، نوع ويبره يا ارتعاشي مجهز به صفحات مشبك مي باشد. ضمنا در اين قسمت به دليل وجود خرده چوبهاي كوچكتر از حد معمول مي توان آنان را به مصرف سوخت رسانيد.

ذخيره سازي در سيلوها:
خرد چوب ها به سيلوهاي عمودي با سطح مقطع دايره اي كه مي تواند فلزي يا بتنی باشد منتقل مي گردند كه حجم آنان متناسب با ظرفيت خط توليد خمير هماهنگ مي باشد.

تبديل خرده چوب به الياف:
تبديل خرده چوب ها به الياف، مهمترين هدف بوده كه در اين قسمت صورت مي پذيرد و به منظور حل كردن ليگنين و يا ديگر تركيبات تشكيل دهنده چوب با استفاده از تكنولوژي آسياب هاي ديسكي تحت فشار بخار آب صورت مي گيرد.
در اين بخش تجهيزات محفظه گرم كردن يا بخار زني، آسياب ديسكي و تجهيزات تغذيه و تخليه به كار گرفته مي شوند و به شكلي طراحي گرديده اند تا بتوانند درجه حرارت در منطقه جداسازي الياف را به بيش از 150 درجه سانتيگراد رسانيده تا در مصرف انرژي صرفه جويي لازم را به عمل آورند.

به عبارت ديگر مي توان چنين بيان نمود كه بر اثر حركت تغذيه كننده مارپيچي يا حلزوني كه به صورت افقي در داخل لوله مخروطي قرار گرفته با اعمال فشار زياد به خرده چوب، عمليات فشرده سازي را تكميل مي نمايد تا قادر به جلوگيري از نشست بخار از محفظه بخار زني گردد.  در اين محفظه خرده چوب ها تحت بخار آب اشباع با فشار بالا (12 – 7 بار) و درجه حرارت حدود 180 – 150 درجه سانتيگراد پخته شده تا ليگنين آنان كاملا نرم شود. سپس در قسمت انتهاي سيكل بخار زني خرده چوب ها به كمك يك مارپيچ حلزوني به مركز دستگاه جدا كننده الياف منتقل مي شود، كه در اين آسياب دو ديسك كه يكي ثابت در بدنه دستگاه نصب شده و ديگري يا ديسك دوار بر روي شافت اصلي موتور قرار گرفته، فعاليت مي نمايند و متناسب با تعبيه قطعات فولادي شيار دار بر روي ديسكها، كيفيت محصول نهايي تاثير پذير خواهد بود. سپس الياف توليد شده با كيفيت مطلوب از طريق شير تخليه به خارج از دستگاه منتقل شده و به قسمت سيكلون راه مي يابند كه در اين قسمت بر اثر قرار گرفتن در فشار اتمسفريك، بخار آب از الياف جدا شده و به پايين سيكلون تخليه مي گردند.

چسب زني:
به منظور افزايش كيفيت محصول نهاني لازم است چسب مورد مصرف در مسير انتقال الياف از قسمت ريفانيرها به خشك كن ها به الياف افزوده گردد تا ضمن قرار گرفتن كليه الياف ها در معرض چسب و پراكنده شدن چسب بر روي كليه الياف ها، الياف با رطوبت بيشتري خشك شده تا انرژي كمتري مصرف گردد و در واقع ضمن صرفه جويي در مصرف انرژي مي توان انتظار داشت عمليات خشك كردن نيز آسانتر صورت پذيرد.

پارافين زني:
به منظور كم كردن قابليت جذب آب تخته فيبر، مقداري پارافين به الياف اضافه می گردد. معمولا پارافين به صورت مذاب به خرده چوب هاي در حال حركت به ريفانيرها افزوده مي شود تا بعدا مخلوط گردد.

خشك كردن الياف:
براي پرس كردن كيك الياف مي بايست رطوبت از حد معمول كمتر بوده زيرا وجود رطوبت بالا منجر به توليد بخار آب و محبوس شدن آن گرديده و در اثر اين فاكتور و پس از باز شدن پرس، تخته فيبر از وسط باز خواهد شد. رطوبت الياف تر ورودي به خشك كن ها در حدود 50% بوده اما رطوبت الياف پس از اين مرحله و هنگام ورود به دستگاه فرمينگ به حدود 12 – 6% كاهش مي يابد. متداولترين خشك كن از نوع خشك كن معلق است كه درجه حرارت ابتداي خشك كن ها حدود 350 – 250 درجه سانتيگراد و درجه حرارت هواي خروجي در انتهاي خشك كن ها بين 80 – 65 درجه سانتيگراد مي باشد.

خط فرمينگ و پرس ها:
در بالاي دستگاه فرمينگ، كيك پيوسته اي از الياف ذخيره گرديده است كه با استفاده از جريان باد، الياف به نحوي قرار مي گيرند تا ذرات ريز در سطح خارجي و ذرات درشت تر در وسط فيبر سخت، طبقه بندي گردند كه اين عمليات منجر به قرار گرفتن الياف ريز در دو سطح خارجي تخته و صاف شدن يكنواخت سطح محصول  مي شود تا در ادامه مسير، عمليات پرداخت سطح، سهل تر گردد. كليه عملكرد دستگاه با استفاده از سيستم كنترل اشعه گاما، كنترل شده و در صورت هر گونه تغييري در دانسيته، فرمان به واحد تنظيم الياف منتقل شده و بر اساس استاندارد لازم، تغييرات صورت مي پذيرد.
در ادامه به علت توزيع يكنواختي ضخامت كيك الياف، لازم است دهانه پرس “باز“ شود و اصطلاحا نياز به پيش پرس كاملا محسوس بوده و معمولا از پرس هاي تسمه اي پيوسته استفاده مي شود تا ضخامت از حد مجاز تجاوز ننمايد. سپس جهت اندازه بري الياف به قطعات به طول مورد نظر هدايت مي شوند كه اين عمليات در قسمت زير اره بريده مي شوند و قسمت بريده شده به كمك سيستم پنوماتيك ادامه مسير داده تا به ايستگاه پرس وارد شوند.

در نتيجه تخته ها يكي يكي به ايستگاه وارد شده و به طور همزمان به داخل پرس انتقال مي يابند و دستگاه Stacking انجام وظيفه مي نمايد. معمولا سيكل پرس كوتاه بوده و درجه حرارت به حدود 400 درجه فارنهايت مي رسد در واقع يكي از روشهاي متداول كه صرفه اقتصادي داشته، استفاده از پرس پيوسته يا “Continuous Press“ بوده كه به شكل استوانه در حال چرخش طراحي گرديده است. بنابراين هنگام چرخش استوانه كيك الياف به وسيله يك تسمه فولادي بر روي آن فشرده مي شود و معمولا فشار وارده بستگي به كشش اعمال شده بر روي تسمه فولادي خواهد داشت كه اين فشار به كمك رول كششي تنظيم مي گردد.

عمليات سمباده زني:
به منظور تكميل اوليه محصول نيمه ساخته مي بايست عمليات سمباده زني يك يا دو سطح تخته فيبر صورت پذيرد كه لازم است جهت روكش كردن و پرداخت سطحي، ناهمواري و تغييرات و تلرانس ضخامت را يكنواخت نمود. همچنين اقدام بعدي اندازه بري کناره ها است كه پس از انجام موارد فوق و توليد يك محصول متناسب با نياز مصرف كننده و درخواست مشتريان، عمليات بسته بندي در جهت حمل و نقل و نگهداري آسانتر صورت مي پذيرد.
 

تاریخ ارسال: 1393/5/15
تاریخ بروزرسانی: 1393/5/15
تعداد بازدید: 2920
ارسال نظر