منوچهر جعفری افشار
02144031512 -
09122364297 -
mdfafsharkaro@gmail.com
1396/9/27

تاریخ ارسال: 1395/10/6 تعداد بازدید: 1707

فروش خام اهواز لوح سبز سایزبزرگ وافکات به صورت تریلی وپالت ازاهوازوتهران بازرگانی افشار 02144031512- 3 https://telegram.me/MDFaf 09122364297

ارسال نظر