بازرگانی موسوی
3 - 523587810 (وایبر) -
bm.wood.nowshahr@yahoo.com
بندر نوشهر - بازرگانی موسوی
1395/1/31

تاریخ ارسال: 1394/2/1 تعداد بازدید: 2055

تخته روسی درسایزهاوابعادمختلف به قیمت وارداتی,بدون گره وتاب وخشک کن رفته

فروش بصورت عمده وجزئی مستقیم ازبنادر کشور

آدرس: بندر نوشهر - بازرگانی موسوی

تلفن:3-011523587810

bm.wood.nowshahr@yahoo.com

ارسال نظر